A+ A A-

16.novembra koncertā godināsim un teiksim paldies

 • Jolantai Vītolai – par ilggadīgu darbu Mētrienas bibliotēkā un atbalstu kultūras pasākumos
 • Leldei Grudulei – par ilggadīgu darbu Mētrienas pastā un aktīvu kultūras dzīves atbalstīšanu
 • Zanei Beģei Beggei - par aktīvu darbību pagasta kultūras un sporta dzīvē
 • Andrim un Natālijai Družekiem – par aktīvu un mērķtiecīgu darbošanos laukos
 • Ivetai Lejiņai – par ieguldīto darbu lopkopībā
 • Indrai Lauvai – par iedzīvotāju veselības aprūpi
 • Laurim Miteniekam – aktīvu uzņēmējdarbību un darbavietu nodrošināšanu Mētrienas pagastā
 • Maigonim Smeķim – par atsaucību saimnieciskajā darbā
 • Dainim Miteniekam – par piedalīšanos Černobiļas avārijas seku likvidēšanā
 • Ausmai Fridrihsonei – par neatlaidīgu darbu un ieguldījumu lopkopības attīstībā
 • Baibai Kramai – par velomaršruta „Mētrienas stāsti” izveidi
 • Lilitai Mālniecei – par velomaršruta „Mētrienas stāsti” norāžu noformēšanu
 • Ilutai Ošai – par velomaršruta „Mētrienas stāsti” kartes izveidi

Pensijas vecuma sasniegušie:
Gunārs Zommers
Vilis Putns
Aija Tumanova
Aleksandrs Kulajevs
Silvija Leimane
Edvīns Krauklis